14e
55+ Toernooi
   
15 en 16
Oktober
2015

    Winnaars zijn Groen gekleurd
Op gemiddelde door zijn Geel gekleurd
   
1e Ronde                
Donderdag 09.00 uur                
Poule A Carabools Poule B Carabools Poule C Carabools
J Wijngaarden 21   Sj Steneker 34   E.Bosma 12  
Bauke Holwerda 22   S de Lange 39   Elske Bosma 13  
S de Jong 19   A de Vries 32   G Yntema 13  
      W Enzing 37        
                 
Donderdag 11.30 uur                
Poule D Carabools Poule E Carabools Poule F Carabools
W Kramer 23   Tje Hoekstra 36   Sjouke Bouma 18  
Am Otten 17   W. v.d. Meulen 42   G v.d. Molen 13  
Eise Bos 22   F Boersma 32   F Leenstra 17  
                 
                 
Donderdag 14.00 uur                
Poule G Carabools Poule H Carabools Poule I Carabools
G v.d. Ley

17

  H Wierdsma 32   H Zonderland 12  
P. Postma 21   G Geertsma 36   P  de Haan 13  
J de Jong 17   N Corbier 21   D. Visser 14  
      W Steneker 45        
                 
Donderdag 16.30 uur                
Poule J Carabools Poule K Carabools Poule L Carabools
W. Hoekstra 28   J. Bakker 34   K.Biest 14  
J Semplonius 23   H. Brink 32   S Keimpema 13  
H. Hoen 19   Eise Steneker 45   D. Visser 14  
                 
                 
2e Ronde              
Vrijdag 9.30 uur   Vrijdag 9.30 uur     Vrijdag 9.30 uur    
Poule M Carabools Poule N Carabools Poule O Carabools
S. de Jong

19

  A de Vries 32   G. Yntema

13

 
Am Otten 17   Tje Hoekstra 36   G v.d. Molen 13  
P. Postma  21   Wob Steneker 45   D. Visser 14  
J Semplonius 24   J. Bakker 34   P. Brouwer 12  
                 
2e Ronde                
Vrijdag 11.30 uur     Vrijdag 11.00 uur Vrijdag 11.30 uur
Poule P Carabools Poule Q Carabools Poule R Carabools
Bauke Holverda 22   S. de Lange 39   E. Bosma 12  
W. Kramer 23   Frans Boersma 32   Sjouke Bouma 18  
J de Jong 17   H Wierdsma 32   H Zonderland 12  
W. Hoekstra 28   H Brink 32   S. Keimpema 13  
                 
3e Ronde                
Vrijdag 14.30 uur     Vrijdag 14.30 uur          
Poule S Carabools Poule T Carabools    
S de Lange 39   D. Visser 14        
A de Vries 32   E. Bosma 12        
W. Hoekstra 28   J. Semplonius 24        
                 
4e Ronde                
Vrijdag 16.30 uur Plaats 5 -6 Carabools   Vrijdag 16.30 uur Plaats 3 - 4 Carabools        
Partij U     Partij V          
E. Bosma - 6e prijs 12   D. Visser - 4e prijs 14        
A. de Vries - 5e prijs 32   S. de Lange - 3e prijs 39        
4e Ronde- FINALE                
Vrijdag 16.45 uur                
Partij W Carabools            
J. Semplonius 24              
W. Hoekstra 28