Biljartclub
O.K.K. 2017/2018
    Bijgewerkt op 06-01-2018 na 11 x
         
  Datum 12-01-18
Stand
  Stand:
Naam
Aantal wedstrijden
Punten
         
  01 J.Oud 08 24....0.71 gem
02 De Koal 15 23....1.80 gem
  03 C.Burghgraef 09 20....1.83 gem
  04 Moos 12 20....1.30 gem
  05 J.de Groot 12 19....1.90 gem
  06 E.Bosma 12 19....0.88 gem
  07 R.Houwer 10 17....1.86 gem
  08 H.Veldhuizen 09 16....0.90 gem
  09 P.Reekers 11 15....2.42 gem
  10 W.Rozenberg 08 14....1.29 gem
  11 J.Plantinga 06 13....1.01 gem
  12 Pum 12. 12....0.86 gem
  13 F.de Jong 08 11....1.14 gem
  14 Y.Rees 09 08....1.24 gem
  15 L.de Jong 11. 08....2.39 gem
  16 A.Prakke 12. 03....0.67 gem
  Rood = uit      
  26-01-18 Is er gèèn biljarten    
 
19-01-18
Biljarten 14e avond   19.30 uur
         
  Info Web. W.Blomkoal    
  Wedstr. L J.de Groot    
  Voorzitter L.de Jong    
  Secret. R.Houwer    
  Penm. J.Plantinga    
         
         
  Datum: 1e en Kampioen: 2e 3e
  2017/2018 ?? ?? ??
  2016/2017 L.de Jong 2x * W.Tiezema * W.Hoekstra
  2015/2016 C.Burghgraef 1x * J.Oud * Moos *
  2014/2015 L.de Jong 1x * Blomkoal * H.Woudstra
  2013/2014 De Moos 1x * P.Reekers * J.de Groot *
  2012/2013 H.Veldhuizen 1x* H.Visser Y.Bijker
  2011/2012 Blomkoal 1x * Moos * M.Nijholt +
  2010/2011 J.de Groot 1x * L.Regter H.Veldhuizen *
  2009/2010 W.Hoekstra 5x w.w.b P.Reekers * A.v/d Wal
  2008/2009 P.Reekers 4x * W.Tiezema * J.de Groot *
  2007/2008 P.Reekers 3x * T.de Vries + H.de Heij
  2006/2007 A.Faber 1x E.de Lange Blomkoal *
  2005/2006 Blomkoal1x * C.Burghgraef * H.Visser
  2004/2005 P.Reekers 2x * C.Burghgraef * Beukenoot
  2003/2004 K.de Boer 1x + G.Blokstra (Blokje) P.Reekers *
  2002/2003 L.Meerema 2x P.Reekers * W.Hoekstra
  2001/2002 W.Hoekstra 4x A.Zeldenthuis (Moos) * J.Oud *
  2000/2001 L.Meerema 1x C.Burghgraef * J.Plantinga *
  1999/2000 W.Hoekstra 3x M.Nijholt + T.de Vries +
  1998/1999 P.Reekers 1x * A.Faber J.Plantinga *
  1997/1998 C.Burghgraef 1x * W.Hoekstra J.Oud *
  1996/1997 G.v/d Veen 1x C.Burghgraef * J.Plantinga *
  1995/1996 T.de Vries 1x + P.Ferwerda + A.de Jong +
  1994/1995 J.Oud 1x * A.Faber J.Plantinga *
  1993/1994 W.Tiezema 1x * P.Reekers * F.Zoetemeijer +
  1992/1993 H.Kuipers 1x + F.Zoetemeijer + W.Hoekstra
  1991/1992 W.Hoekstra 2x P.Oud + P.Reekers *
  1990/1991 W.Hoekstra 1x H.Z.B. H.Kuipers + P.Oud+& J.Oud*
  1989/1990 H.Zijlstra 3x wint w.b H.Galema C.Burghgraef *
  1988/1989 J.Mulder 1x + T.Aardema + A.Faber
  1987/1988 C.Burghgraef 2x * F.Zoetemeijer + P.Reekers *
  1986/1987 J.Bos 1x W.Tiezema * C.Burghgraef *
  1985/1986 C.Burghgraef 1x * J.Mulder + W.Kramer +
  1984/1985 T.Aardema 1x + P.Oud + W.Hoekstra
  1983/1984 W.Kramer 1x + J.Mulder + P.Reekers *
  1982/1983 H.Zijlstra 2x + J.Wiersma + H.Agricola +
  1981/1982 F.Zoetemeijer 1x + J.Oud * A.Faber
  1980/1981 H.Zijlstra 1x + T.Valkema + H.Galema
  1979/1980 R.Brok 1x + H.Zijlstra + H.Galema
  1978/1979 P.Reekers 1x P.O.B.* H.Galema G.Walinga
  1977/1978 P.Oud 3x wint w.b.+ H.Zijlstra + J.J.Slof +
  1976/1977 J.J.Slof 1x + H.Galema H.Agricola +
  1975/1976 H.Galema 2x H.Zijlstra + T.Aardema +
  1974/1975 H.Zijlstra 1x + M.de Boer + T.Brouwer
  1973/1974 H.Galema 1x W.Blom + P.Oud +
  1972/1973 J.Wiersma 2x + Jan.Swart W.v/d Lei +
  1971/1972 Jan.Swart 1x H.Galema J.J.Slof +
  1970/1971 W.Blom 1x + J.Wiersma + L.Verwey
  1969/1970 P.Oud 2x + J.Veldman + R.Temming +
  1968/1969 J.Wiersma 1x + R.Temming + P.Kramer
  1967/1968 P.Oud 1x + H.Galema H.Zijlstra +
  1966/1967 D.Stelzer 1x+ Auke.Swart + Andries Swart
  1965/1966 J.Hooghiemstr 1xA.S.B P.Minnema + R.Temming +
  1964/1965 And.Swart 3x wint w.b H.Agricola + J.Hooghiemstra+
  1963/1964 J.Temming 1x + J.Wiersma + J.Veldman +
  1962/1963 Andries Swart 2x. J.Zeldenthuis J.Wiersma +
  1961/1962 Auke.Swart 1x + J.Zeldenthuis J.Wiersma +
  1960/1961 P.Kramer 1x H.de Vries + Auke.Swart +
  1959/1960 H.de Vries 2x + P.Kramer H.Zijlstra +
  1958/1959 T.Brouwer 1x T.Hooghiemstra + J.Zeldenthuis
  1957/1958 H.de Vries 1x + T.Hooghiemstra + J.Hooghiemstra+
  1956/1957 T.Hooghiemstra 1x + Andries Swart H.de Vries +
  1955/1956 J.J.Slof 1x + F.Zoetemeijer + P.IJsselmuiden
  1954/1955 Andries Swart 1x J.Zeldenthuis J.Temming +
  1953/1954 P.IJsselmuiden 1x ???????? ????????
  1952/1953 K.Bosma 1x + H.Zijlstra + J.Hooghiemstra+
  1951/1952 H.Zijlstra 1x + J.Temming + C.Huipen +
  1950/1951 L.Bron1x + T.Klijnsma + W.Kramer +
  1949/1950 W.Kramer 1x + J.Hooghiemstra + L.Bron +
  1948/1949 Oprichting van O.K.K. 25 november 1948  
  Door de H. .J.Hankel en L.Mulder en Auke Swart S.Sjonger
  1948/1965 Gespeeld in 't Hert A.Swart  
  1965/1993 Gespeeld in Hotel M.Minnesma Later P.Reekers
  1993/2017 Gespeeld in 't Syl R.A.E. van Terwisga Later P.Reekers
    Later H & M Hoomans Nu Heden W.v/d Meulen Blomkoal & Elske  
         
  W.H.B. Wiebe Hoekstra Beker Om deze wisselbeker voorgoed te
  winnen 3x achter elkaar kamp. of tot 5x kampioen worden
  Stand om de W.H.Beker    
  1 L.de Jong 2x 2016/2017  
  2 C.Burghgraef 1x 2015/2016  
  2 De Moos 1 x 2013/2014  
  2 H.Veldhuizen 1 x 2012/2013  
  2 Blomkoal 1 x 2011/2012  
  2 J.de Groot 1 x 2010/2011  
  * huidige leden