18e 55+ Toernooi - 't Syl" | 23 t/m 25 november 2016

Winnaars zijn Groen gekleurd, Bij gewerkt op 22 oktober

Nog 9 vrije plaatsen  
Woensdag 14.00 uur                    
Poule A Cafè car. Poule B Achterzaal car.          
Harm Steneker 24   M.Hoekstra 35            
H.Foekens 25   W.Enzing 33            
G.v/d Molen 13   G.Geertsma 32            
K.Bies 15   W.Steneker 45            
Win. naar Poule N     Win. naar Poule L              
Vrijdag 11.30 uur
  Vrijdag 9.00 uur              
   
Donderdag 09.00 uur           Donderdag 11.30 uur        
Poule C Cafè car. Poule D Achterzaal car. Poule E Cafè car. Poule F Achterzaal car.
Sj.Bouma 17   E.Bosma 12   W.Kramer 26   S.de Lange 39
B.Holverda 23   D.Pfeifer 14   H.Hoen 16   Sj.Steneker 29
F.Boersma 40   B.Woudt 15   J.de Leyer 25   J.Bakker 35
K.Hooghiemstra 35         J.Wijngaarden 20   W.v/d Meulen 44
Win. naar Poule L     Win. naar Poule K     Win. naar Poule N     Win. naar Poule M  
Vrijdag 9.00 uur     Vrijdag 9.00 uur     Vrijdag 11.30 uur     Vrijdag 11.30 uur  
                     
Donderdag 14.00 uur           Donderdag 16.30 uur        
Poule G Cafè car. Poule H Achterzaal car. Poule I Achterzaal car. Poule J Cafè car.
G.Yntema 13   H.Wierdsma 30            
J.de Jong 18   E.Bos 20            
G.v/d Leij 15   P.Postma 21            
D.Visser 16   F.Leenstra 16            
Win. naar Poule M Win. naar Poule K Win. naar Poule L Win. naar Poule M  
Vrijdag 11.30 uur Vrijdag 9.00 uur Vrijdag 9.00 uur Vrijdag 11.30 uur  
                     
Vrijdag 09.00 uur     Vrijdag 09.00 uur     Vrijdag 11.00 uur     Vrijdag 11.00 uur  
Poule K Cafè car. Poule L Achterzaal car. Poule M Cafè car. Poule N Achterzaal car.
                     
                     
                     
                     
Win. naar Poule O     Win. naar Poule P     Win. naar Poule O     Win. naar Poule P  
Vrijdag 14.00 uur     Vrijdag 14.00 uur     Vrijdag 14.00 uur     Vrijdag 14.00 uur  
                     
Vrijdag 14.00 uur     Vrijdag 14.00 uur     Zaterdag 16.00 uur     Zaterdag 16.00 uur  
Poule O Cafè car. Poule P Achterzaal car. Partij Q Cafè car. Partij R Achterzaal car.
            Nummer 2 poule O     Nummer 1 poule O  
            Nummer 2 poule P     Nummer 1 poule P  
                     
Winnaar naar Partij R- 16.15     Winnaar naar Partij R - 16.15              
Nr 2 gaat Partij Q - 16.00     Nr 2 gaat Partij Q - 16.00